شیوۀ قضا کردن قنوت بعد از رکوع را بیان فرمایید؟
شیوۀ قضا کردن قنوت بعد از رکوع را بیان فرمایید؟

باسمه تعالی

در صورتی که قنوت را فراموش کند و هنگام رکوع یا بعد از رکوع و قبل از وارد شدن در سجده یادش بیاید، مستحب است بعد از ایستادن قنوت را بخواند و نمازش را ادامه دهد اما در صورتی که وارد سجده شده باشد، باید نمازش را تمام کند و سپس مستحب است قنوت را بخواند و اگر تا پایان نماز به یاد نیاورد، بعد از نماز هر زمان که به یادش بیاد؛ هرچند مدت زیادی گذشته باشد، مستحب است همان وقت قنوت را بجا آورد و افضل آن است که رو به قبله در حال نشسته انجام دهد.

کد سایت fa7130
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز