سال پیش به علت ناراحتی معده نتوانستم روزه بگیرم. امسال هم به همین دلیل نتوانستم روزه هایم را بگیرم. تکلیف من از نظر شرعی چیست؟
سال پیش به علت ناراحتی معده نتوانستم روزه بگیرم. امسال هم به همین دلیل نتوانستم روزه هایم را بگیرم. تکلیف من از نظر شرعی چیست؟ در ضمن من کفارۀ روزه سال قبل را هم ندادم.

باسمه تعالی

1. روزۀ سال گذشته به دلیل ادامۀ عذر شرعی (بیماری معده) تا ماه رمضان امسال، قضا ندارد ولی کفارۀ افطار غیر عمد باید پرداخت شود.

2. روزۀ امسال اگر عذر شرعی تا ماه رمضان سال آینده ادامه پیدا کند، قضا ندارد ولی آن زمان باید کفارۀ افطار غیر عمد پرداخته شود.