آبا می شود مثلاً من به یک نفر برای دو ماهه ۱۰۰ دلار قرض بدهم ولی با این شرط که اگر به مدت دو ماه پولم را برنگرداندی ۵ دلار زیادتر بدهی برای این که دیرتر دادی؟
آبا می شود مثلاً من به یک نفر برای دو ماهه ۱۰۰ دلار قرض بدهم ولی با این شرط که اگر به مدت دو ماه پولم را برنگرداندی ۵ دلار زیادتر بدهی برای این که دیرتر دادی؟

باسمه تعالی

این کار ربا حساب می شود و حرام است و فرد گیرندۀ اضافه، مالک آن نخواهد شد.

کد سایت fa7124
طبقه بندی موضوعی احکام ربا