موقع نماز بعضی از کلماتی که می خوانم صدای یک کلمه دیگر می دهد و پیش کسی رفتم و ایراد گرفت؛ اما تکرارش شاید برای وسواسم بد باشد. آیا باید تکرار کنم؟
موقع نماز بعضی از کلماتی که می خوانم صدای یک کلمه دیگر می دهد و پیش کسی رفتم و ایراد گرفت؛ اما تکرارش شاید برای وسواسم بد باشد. آیا باید تکرار کنم؟

باسمه تعالی

برای صحت قرائت در نماز کافی است به گونه ای بخوانید که در عرف تکلم عربی، این سخن شما یک عبارت عربی محسوب شود؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که مخارج حروف را رعایت کنید؛ البته اگر تکرار کلمات و حروف در نماز به منظور تصحیح مخارج حروف، باعث ایجاد یا تشدید وسواس می شود، نباید تکرار کنید.

کد سایت fa7120
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز