اگر کافور به اندازۀ غسل و حنوط نباشد، کدام را باید مقدم کرد؟
اگر کافور به اندازۀ غسل و حنوط نباشد، کدام را باید مقدم کرد؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال باید غسل با کافور را مقدم کند و حنوط لازم نیست.

کد سایت fa7114
طبقه بندی موضوعی احکام اموات