آیا می توان با داشتن روزۀ قضا که هنوز ادا نشده است، نذر روزه کرد؟
آیا می توان با داشتن روزۀ قضا که هنوز ادا نشده است، نذر روزه کرد برای مثال نذر کند در صورت کسب بهبودی یک روز روزه بگیرد؟ و اگر نتوان در مهلتی که نذر شده، نذر را ادا کرد، چه باید کرد؟

باسمه تعالی

چنین نذری منعقد نمی شود و روزه ای که به عنوان نذر گرفته شود، صحیح نیست؛ البته اگر نذر کند که بعد از انجام روزۀ قضا، روزه بگیرد، صحیح است و باید بجا آورد.

کد سایت fa7109