با توجه به اینکه زمین‌های حرم‌های مشرفه یا پارک ها در اکثراً وقفی یا جزو اموال عمومی هستند، آیا دفن افراد و علما و شهدا در آن ها جایز است؟ آیا اجازۀ حاکم شرع باعث جواز می‌شود؟
با توجه به اینکه زمین‌های حرم‌های مشرفه یا پارک ها در اکثراً وقفی یا جزو اموال عمومی هستند، آیا دفن افراد و علما و شهدا در آن ها جایز است؟ آیا اجازۀ حاکم شرع باعث جواز می‌شود؟

باسمه تعالی

1. در موارد وقف، اگر در مفاد وقف اساساً دفن کردن یا دفن افراد مزبور ممنوع باشد یا دفن کردن افراد باعث شود نتوان از آن مکان در جهت مورد وقف (مثلاً برای نماز، استحمام یا دستشویی) استفاده کرد، دفن آن ها در آن موقوفه جایز نیست.

2. در موارد اموال عمومی اگر دفن کردن افراد مزبور با اجازۀ حاکم شرع باشد، اشکال ندارد.