اگر کسی فراموش کند نماز احتیاط را بخواند و فاصله ای شود، آیا نماز احتیاط را باید بخواند یا نماز وی باطل بوده و باید اعاده کند؟
از آنجا که خواندن نماز احتیاط واجب فوری است، اگر کسی فراموش کند آن را بخواند و فاصله ای شود، آیا نماز احتیاط را باید بخواند یا نماز وی باطل بوده و باید اعاده کند؟

بسمه تعالی

اگر فاصله کم باشد به گونه ای که عرفاً حالت نماز به هم نخورده باشد و عملی هم که نماز را باطل می کند مانند پشت به قبله کردن انجام نداده است، باید فوراً نماز احتیاط را بخواند و نمازش صحیح است اما اگر فاصله طولانی باشد و یا عمل باطل کنندۀ نماز انجام داده باشد، نمازش باطل است و باید اعاده کند و لازم نیست نماز احتیاط را هم بخواند.

 

کد سایت fa7089
طبقه بندی موضوعی نماز احتیاط