آیا اگر مشروب بخوری و به ناموس دیگران نگاه کنی ولی از خود بی خود نشوی گناه دارد؟
آیا اگر مشروب بخوری و به ناموس دیگران نگاه کنی ولی از خود بی خود نشوی گناه دارد؟

باسمه تعالی

نوشیدن شراب و نگاه به نامحرم دو کار جداگانه هستند و هرکدام حکم خود را دارند. نوشیدن شراب و مشروبات الکی حرام است؛ چه انسان را به کلی از خود به خود کند و چه نکند. نگاه به نامحرم به قصد لذت نیز حرام است.