منظور از خوف و رجا بعد از توبه چیست؟
منظور از خوف و رجا بعد از توبه چیست؟

باسمه تعالی

یعنی اینکه فردی که توبه کرده است، باید همیشه این ترس را داشته باشد که شاید مورد عفو خداوند قرار نگیرد و در همان حال امید هم داشته باشد که شاید عفو و بخشش واسعۀ خدا او را شامل شود و همین حال ترس و امید یا خوف و رجا همیشه وی را به سوی آستان الاهی می کشاند و او را ارتکاب مجدد آن معصیت باز می دارد.

کد سایت fa7074
طبقه بندی موضوعی توبه