شخصی بدهی دیگری را با اذن او پرداخت کرده است. الآن مدعی است برای پرداخت بدهی طلا و زمین فروخته و باید طلا و زمین پس بگیرد. مبلغی که بدهکار برای تسویه باید پرداخت کند، چقدر است؟
شخصی در سال ۱۳۷۸ بدهی دیگری را با اذن او به مقدار یک میلیون و هشتصد هزار تومان پرداخت کرده است. الآن مدعی است برای پرداخت بدهی طلا و زمین فروخته و باید طلا و زمین پس بگیرد. لطفاً بفرمایید که اولاً مبلغی که بدهکار برای تسویه باید پرداخت کند از نظر حقوقی چقدر است؟ ثانیاً با توجه به تغییر قیمت ها اگر بخواهند مصالحه کنند، روی چه مبلغی مصالحه منصفانه تر است؟

باسمه تعالی

در صورتی که این شخص با اذن بدهکار اقدام به انجام این کار کرده است و در همان زمان به بدهکار اطلاع داده که برای پرداخت بدهی اش زمین و طلا می فروشد و معادل ارزش همان ها را می خواهد یا چنین نکته ای در ذهنشان بوده است، بدهکار الآن ضامن ارزش فعلی زمین و طلا است. در غیر این صورت فقط ضامن مبلغ اسمی است؛ هر چند احتیاط مستحب آن است که ارزش فعلی زمین و طلا را بپردازد.

کد سایت fa7062
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه قرض