برخی از دادستان ها خودسرانه دستور جمع آوری قلیان ها را از قهوه خانه ها می دهند و آن ها را با غلطک یا چکمه تخریب می کنند. با توجه به مالیت قلیان ها آیا این کار مشروعیت دارد؟
برخی از دادستان ها خودسرانه دستور جمع آوری قلیان ها را از قهوه خانه ها می دهند و آن ها را با غلطک یا چکمه تخریب می کنند. با توجه به مالیت قلیان ها آیا این کار مشروعیت دارد؟

باسمه تعالی

اگر این اقدام بدون مجوز معتبر قانونی انجام می شود، حرام است و تخریب آن موجب ضمان است.

کد سایت fa7061