آیا خلع روح از بدن یا همان خروج روح از بدن به وسیله انسان اگر ضرری نداشته باشد، آیا حرام است؟
آیا خلع روح از بدن یا همان خروج روح از بدن به وسیله انسان اگر ضرری نداشته باشد، آیا حرام است؟

باسمه تعالی

این کار در صورتی منجر به مرگ فرد نشود و ضرر قابل اعتنایی بر روح یا جسم وی وارد نکند و همراه با اعمال حرام نباشد، جایز است.

کد سایت fa7056