شخصی در حرم مبارک امام حسین ـ علیه السلام ـ از یک خادم حرم، تربت خاص حرم را خواسته و او هم داده است. اگر این تربت مبارک تا روز خمس این شخص بماند، آیا خمس تعلق می گیرد؟
شخصی در حرم مبارک امام حسین ـ علیه السلام ـ از یک خادم حرم، تربت خاص حرم را خواسته و او هم داده است. اگر این تربت مبارک تا روز خمس این شخص بماند، آیا خمس تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی

تربت گفته شده خمس ندارد.

کد سایت fa7052