کسانی که به جماعت اقتدا کرده اند، پس از نماز متوجه می شوند که فاصلۀ آن ها بیشتر از حد معمول بوده است. آیا باید نمازشان را دوباره بخوانند؟
کسانی که به جماعت اقتدا کرده اند، پس از نماز متوجه شده اند که فاصلۀ آن ها بیشتر از حد معمول بوده است. آیا باید نمازشان را دوباره بخوانند؟ اگر در نمازهای ترتیبی (مثل مغرب و عشا) می توانند نماز عشا را بخوانند؟

باسمه تعالی

اگر اتصال شما به جماعت مخدوش بوده و شما از آن اطلاع نداشتید، نماز شما به صورت فرادی صحیح بوده است و احکام نماز جماعت را ندارد و در نمازهای ترتیبی می توانید نماز دوم را بخوانید.

کد سایت fa7047
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت