می خواستم بدانم علت حرام بودن دنبلان چیست؟
می خواستم بدانم علت حرام بودن دنبلان چیست؟

باسمه تعالی

بیضۀ حیوانات پستاندار حرام است و دنبلان بیضۀ گوسفند است و حرام می باشد.

 
کد سایت fa704 کد بایگانی 0