کسی بگوید: والله قسم می خورم که فلان کار را اگر انجام دادم، به یک فقیر صدقه می دهم. حال اگر قسمش را شکست آیا کفارۀ بر او واجب است؟
کسی به نام خداوند قسم بخورد به این صورت که بگوید: والله قسم می خورم که فلان کار را اگر انجام دادم، به یک فقیر صدقه می دهم. حال اگر قسمش را شکست و نیز به فقیر صدقه نداد، آیا کفارۀ شکستن قسم بر او واجب است؟ اگر قسمش را شکست و به فقیر صدقه داد، آیا کفارۀ نیز واجب می شود؟

باسمه تعالی

اگر مقصودش از این عبارت آن است که قسم می خورم فلان کار را نکنم و اگر هم کردم، صدقه دهم، در این صورت قسمش به ترک آن کار و پرداخت صدقه تعلق گرفته و عرفاً با انجام آن کار، قسمش را شکسته است و باید کفارۀ حنث* قسم را بپردازد ولی اگر مقصودش این است که قسم می خورم در صورت ارتکاب فلان کار صدقه دهم، در این صورت قسم به پرداختن صدقه تعلق گرفته است و اگر برای پرداخت صدقه زمان یا شرایط خاصی را معین کرده است، با انجام آن کار باید با رعایت شرایط و در زمان معین شده صدقه بدهد و اگر صدقه نداد و زمان یا شرایط مزبور از بین رفت، حنث قسم کرده و باید کفاره بپردازد ولی اگر زمان و شرایطی برای پرداخت صدقه قرار نداده است، صرفاً پرداخت صدقه بر ذمه اش هست و کفاره ندارد.

 

* حنث قسم یعنی شکستن قسم

کد سایت fa7039
طبقه بندی موضوعی احکام قسم خوردن