کسی به من بدهی دارد. پیش خودم با اقرار زبانم گفتم که آن پول ها را به او حلال کردم. آیا می توانم از بخشش خود برگردم؟
کسی به من بدهی دارد. پیش خودم با اقرار زبانم گفتم که «آن پول ها را به او حلال کردم، الهی تو از حقت بگذار و مرا ببخش» ولی بدهکار این را نمی داند که من او را بخشیده ام. آیا می توانم از بخشش خود برگردم و حقم بر ذمۀ او باقی بماند؟

باسمه تعالی

اگر این بخشش را که شرعاً ابراء ذمۀ او بوده است، با به یک شیوۀ عقلائی ابراز کرده باشد؛ مثلاً با عملش بروز داده باشد یا به زبان بیان کرده باشد، ذمۀ آن فرد پاک شده است و رجوع از ابراء هم معنا دار نیست ولی اگر فقط در دلش بخشیده باشد، کفایت نمی کند و همچنان ذمۀ فرد مشغول است.

کد سایت fa7038