آیا می توان از آیت الله هادوی تقلید کرد؟
بنده قصد تقلید از آیت الله هادوی را دارم. آیا ایشان اجازۀ تقلید داده اند؟ اگر نه، ایشان مرجع تقلید اعلم را چه کسی می دانند؟

باسمه تعالی

1. تقلید شما از آیت الله هادوی تهرانی صحیح است.

2. برای تقلید از یک مجتهد جامع الشرایط اجازۀ آن مجتهد شرط نیست.

کد سایت fa7034
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تقلید