اجتناب از پرخوری و کم غذا خوردن دارای اثرات بسیار مثبتی در کسب علم و . . . است اما برای من مشکلات جسمی ایجاد کرده است. باید چه کار کنم؟
سوال بنده از شما این است که اولاً: آیا تنها راه رسیدن به اثرات مثبت روحی و معنوی، کم کردن غذاست؟ و ثانیاً: در صورتی که تنها راه رسیدن به آن اثرات مثبت، کم کردن غذاست چگونه این مسئله را اجرا کنم تا آن آثار منفی بر این رژیم مترتب نشود؟ و ثالثاً: روش خود شما در تغذیه چیست که توانسته اید این مدارج علمی را به خوبی پشت سر بگذارید و به موفقیتهای کنونی دست پیدا کنید؟ رابعاً: اگر مرجع یا کتابی در این زمینه می شناسید به بنده معرفی نمائید.

باسمه تعالی

1. کم کردن غذا در حدی که ضرری برای شما نداشته باشد، خوب است. اما اگر به حد ضرر برسد، حرام می باشد.

2. کم کردن غذا تنها راه برای رسیدن به این آثار نیست و شما می توانید با سحر خیزی، توجه به قرآن، و از همه مهمتر اخلاص در عمل،به این آثار مثبت و بلکه بالاتر از آن دست پیدا کنید.