اگر مهریۀ زن برای مخارج حج واجب کفایت کند، آیا حج بر او واجب است و باید مهریه را از شوهرش مطالبه کند؟
اگر مهریۀ زن برای مخارج حج واجب کفایت کند، آیا حج بر او واجب است و باید مهریه را از شوهرش مطالبه کند؟

باسمه تعالی

اگر شوهر توانایی مالی پرداخت مهریه هرچند به اندازۀ هزینۀ حج واجب را داشته باشد، زن مستطیع است و باید مهریه را از شوهرش مطالبه کند.

کد سایت fa7015
طبقه بندی موضوعی احکام حج