اگر روز اول ماه رجب، جمعه باشد، لیلة الرغائب چه زمان خواهد بود؟
اگر روز اول ماه رجب، جمعه باشد، لیلة الرغائب چه زمان خواهد بود؟ در این فرض نمازی که به نماز لیلة الرغائب مشهور است، چه زمان می توان بجا آورد؟

باسمه تعالی

لیلة الرغائب، شب اولین جمعۀ ماه رجب است که حسب روایت شب غفران است و نباید از آن غفلت کرد. حسب همان روایت روزه گرفتن در اولین پنج شنبۀ ماه رجب توصیه شده است و نیز خواندن دوازده رکعت نماز در پایان همان پنج شنبه ما بین نماز عشا تا گذشت ثلث شب وارد شده است.

معمولاً اولین پنج شنبۀ ماه رجب با شب اولین جمعۀ این ماه مقارن با هم هستند و اعمالی که برای پایان آن پنچ شنبه و بعد از نماز عشا گفته شده است مانند آن دوازده رکعت نماز، در لیلة الرغائب واقع می شود ولی اصولاً این اعمال ارتباطی با خود لیلة الرغائب ندارد. بنابراین در سالی که روز اول رجب، جمعه باشد مانند سال جاری قمری (1440) لیلۀ الرغائب شب اول ماه رجب است و اولین پنج شنبۀ این ماه، یک هفته بعد، روز هفتم ماه رجب است و اعمال مربوط به پایان آن پنچ شنبه و بعد از نماز عشا، باید در شب هشتم آن ماه انجام شود.

البته استحباب اصطلاحی اعمال وارد شده در این موارد ثابت نیست؛ ولی اگر کسی این اعمال را انجام دهد، ان شاء الله مشمول ثواب ها و وعده های داده شده در روایت خواهد شد.

 

کد سایت fa7010