آیا کاری که از روی ریا انجام شود، غیر از باطل بودن، حرام هم هست؟
آیا کاری که از روی ریا انجام شود (عبادت باشد یا غیر آن) غیر از باطل بودن، حرام هم هست؟ اگر آن کار هم برای خدا باشد و هم برای نگاه دیگران چطور؟

باسمه تعالی

1. ریا در عبادت باعث بطلان آن عبادت می شود و اگر در میانۀ برخی از عبادت ها مثل نماز واجب ریا کند، کار حرام نیز انجام داده است؛ زیرا باطل کردن نماز واجب، جایز نیست. ریا در غیر عبادت گرچه بسیار ناپسند و مذموم است، باعث باطل شدن آن عمل نمی شود و حرام نیست.

2. انجام عمل عبادی به قصد تظاهر یا جلوه دادن و بزرگنمایی آن عمل در جلوی دیگران ریا محسوب می شود؛ هرچند انجام آن برای خدا را هم قصد کرده باشد.

3. اگر عمل عبادی برای خدا انجام شود و انجام دهنده برای جلب توجه دیگران یا اموری از این قبیل، کیفیت فعل را ارتقا دهد و مثلاً نماز را طولانی تر بخواند یا حالت خشوع بیشتری در نماز داشته باشد، ظاهراً عملش باطل نیست؛ هر چند از ثواب آن کم می شود.

کد سایت fa7006
طبقه بندی موضوعی ریا