می دانیم چیزهای که در شأن و نیاز انسان نباشد، خریدن آن خمس دارد. آیا با خریدن امور بالاتر از شأن و نیاز گناه هم می کند یا اینکه فقط باید خمسش را بپردازد؟
می دانیم چیزهای که در شأن و نیاز انسان نباشد، خریدن آن خمس دارد. آیا با خریدن امور بالاتر از شأن و نیاز گناه هم می کند یا اینکه فقط باید خمسش را بپردازد؟

باسمه تعالی

تا جایی که اسراف نباشد، گناه نیست ولی خمس چیزهایی را که بیش از مؤونه است؛ یعنی فرد با توجه به شأن خودش و افراد تحت تکفلش به آن ها نیاز دارد، باید بپردازد.

 

کد سایت fa7000
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه خمس