اگر فقیه اعلم به مقلدان خود اجازه فرمود که در احتیاطات می توانند به فلان فقیه رجوع کنند، آیا این برای مقلدان حجت است؟
اگر فقیه اعلم به مقلدان خود اجازه فرمود که در احتیاطات می توانند به فلان فقیه (فالاعلم) رجوع کنند، آیا این برای مقلدان حجت است؟ آیا مقلدان می توانند تحقیق کنند و فالاعلم را پیدا کنند که شاید فقیه دیگری غیر از فقیه معرفی شده است؟

باسمه تعالی

بله خبر فقیه اعلم در این مسأله کفایت می کند؛ البته اگر مقلد خودش تحقیق کرد و از راه های شرعی تشیخص داد که فقیه دیگر غیر از فقیه معرفی شده فالاعلم است، در صورتی که قصد رجوع در احتیاطات دارد، باید به او مراجعه کند.

کد سایت fa6988
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید