آیا اقتدای بانوان از ایوانی که ارتفاع آن از سطح مسجد به اندازۀ حدود سه متر و دارای پنجره باز و نسبتاً گشاد است، به امام جماعت مسجد صحیح است؟
آیا اقتدای بانوان از ایوانی که ارتفاع آن از سطح مسجد به اندازۀ حدود سه متر و دارای پنجره باز و نسبتاً گشاد است، به امام جماعت مسجد صحیح است؟

باسمه تعالی

ارتفاع مزبور مشکلی برای اتصال ایجاد نمی کند؛ البته فاصلۀ عرضی از امام جماعت مراعات شود؛ یعنی باید به گونه ای باشد که اگر هم سطح با امام جماعت بودند، صف آن ها با امام جماعت یا صف های متصل به امام جماعت، متصل می بود.

کد سایت fa6984
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت