اگر کسی یقین داشته باشد مرجع تقلیداش در یک زمینه اشتباه فتوا داده است، آیا باز هم موظف است در این فتوا از او تقلید کند؟
اگر کسی یقین داشته باشد مرجع تقلیداش در یک زمینه اشتباه فتوا داده است، آیا باز هم موظف است در این فتوا از او تقلید کند؟

باسمه تعالی

اگر مقلد اهل علم باشد، به گونه ای که متوجه شود مرجع تقلیدش در استنباط فلان حکم بر اساس مبانی خود آن مرجع اشتباه کرده است یا تشخیص دهد اساساً استنباط مرجع تقلیدش در فلان حکم صحیح نیست، نمی تواند در آن حکم از مرجعش تقلید کند.

کد سایت fa6982
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید