آیا برای انجام فریضۀ حج می توانیم از بانک قرض بگیریم؟ در این صورت آیا نیت باید قصد وجوب باشد یا مستحب؟
آیا برای انجام فریضۀ حج می توانیم از بانک قرض بگیریم؟ در این صورت آیا نیت باید قصد وجوب باشد یا مستحب؟

باسمه تعالی

اگر شخص مستطیع نباشد، جایز است برای رفتن به حج قرض کند و اگر قرض کرد و بداند که در سر رسید قرض به راحتی قرض را ادا خواهد کرد، مستطیع می شود و حجش حج واجب (حَجََّة الاسلام) محسوب می گردد. در این مسأله فرقی نمی کند که مبلغ مزبور را از شخصی قرض کند یا از بانک.

کد سایت fa6970
طبقه بندی موضوعی احکام حج