آیا پولی که صرف مجلس گناه شده است، خمس دارد؟
همکلاسان شخصی در مدرسه، مجلس جشنی برگزار کردند. دختران و پسران همه با هم بوده اند و برای رقصیدن و خوردن شیرینی و برگزاری مجلس پول جمع آوری کرده اند. برای این مجلس شراب نیز در نظر گرفتند. آن شخص نیز برای شرکت در این مجلس پول داده بود ولی پول او برای میوه و شیرینی مصرف شده است. آیا باید خمس آن پول را بپردازد؟

باسمه تعالی

بنا بر احتیاط باید خمس آن مبلغ را بپردازد.

کد سایت fa6966
طبقه بندی موضوعی مئونه|مسائل متفرقه خمس