من قبلاً سال خمسی داشتم. مدت ۲ سال است که در اروپا مهاجر هستم ولی فعلاً درخواستم قبول نشده است و از طرف دولت اینجا موقتاً به ما کمک می شود و کار هم ندارم. از نظر شرعی تکلیف خمس من چیست؟
من قبلاً سال خمسی داشتم. مدت ۲ سال است که در اروپا مهاجر هستم ولی فعلاً درخواستم قبول نشده است و از طرف دولت اینجا موقتاً به ما کمک می شود و کار هم ندارم. از نظر شرعی تکلیف خمس من چیست؟

باسمه تعالی

 

به آن دسته از اموالی که از طریق درآمد سال خود به دست آورده اید و جزء مؤونۀ شما است؛ مثلاً با ملاحظۀ شأن و جایگاه خود و افراد تحت تکلفتان به آن های احتیاج دارید، خمس تعلق می گیرد. همچنین به آن دسته از امولی که جزء مؤونۀ شما نیست اما هنوز یک سال از آن ها نگذشته است یا یکسال گذشته است اما خمس آن را یک بار پرداخته اید، خمس تعلق نمی گیرد.

 

کد سایت fa696
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه خمس