هرگاه کسی از کارت بانکی دیگری که در خود پرداز جا مانده است، استفاده و از حساب صاحب کارت وجهی در یافت کند آیا مشمول سرقت شده است یا خیر؟
هرگاه کسی از کارت بانکی دیگری که در خود پرداز جا مانده است، استفاده و از حساب صاحب کارت وجهی در یافت کند آیا مشمول سرقت شده است یا خیر؟

باسمه تعالی

این کار، غصب مال دیگری و حرام است و سرقت شمرده می شود ولی سرقتی نیست که در شرع مقدس مجازات حدی داشته باشد؛ البته حاکم شرع می تواند حسب مصلحت سارق در این موارد تعزیز کند.

کد سایت fa6959