کسی سال ها قبل در حرم امام رضا ـ علیه السلام ـ گفته بود: الهی من عمرم را به دین تو وقف می کنم. منظورش شاید این بود که تا آخر عمرم دین مقدس اسلام را تبلیغ خواهد کرد. آیا این طور نیت وجوبی می آورد؟
کسی طلبه هست. او سال ها قبل در حرم امام رضا ـ علیه السلام ـ گفته بود: الهی من عمرم را به دین تو وقف می کنم. منظورش شاید این بود که تا آخر عمرم دین مقدس اسلام را تبلیغ خواهد کرد. آیا این طور نیت وجوبی می آورد؟ اگر بعداً از تبلیغ جدا شد و کار دیگر کرد، کفاره دارد؟

باسمه تعالی

با این مقدار نیت و بیان، آن کار (تبلیغ در راه دین) بر وی واجب نمی شود.

کد سایت fa6958