در کشور ما برخی از افراد، فرد ترسیده را پیش چلداغ می برند. در آنجا فردی برای دفع ترس، در جایی معین از بدن این شخص مثلاً در بازویش مهر داغ می زند یا ترس خوردگی را با روش ترساندن برطرف کند، آیا مراجعه به وی اشکال دارد؟
در کشور ما برخی از افراد، فرد ترسیده را پیش چلداغ (کسی که ترس خوردگی را برطرف می کند) می برند. در آنجا کسی که این کار را می کند، در جایی معین از بدن این شخص مثلاً در بازویش مهر داغ می زند. این مهر حداقل آن جا را سرخ می کند. آیا مراجعه به این چنین جاهایی جایز است؟ اگر شخصی بخواهد با این روش ترس خوردگی از فرد را برطرف کند، دیه بر او واجب می شود؟ اگر ترس خوردگی را نه با روش مهر داغ زدن، بلکه با روش ترساندن برطرف کند، آیا مراجعه به وی اشکال دارد؟ در این روش مهر داغ به او نمی زند، بلکه فقط مثلاً شخص ترسیده سرش را پایین می آورد، آن شخص هم از بالای سر او یک مقدار با فاصله شیشه خالی را می شکند، شخص مریض هم از ترس تکان می خورد و بدین طریق گویی ترسش برطرف می شود.

باسمه تعالی

1. روش ها مزبور برای درمان ترس، مستند علمی ندارد و در مواردی که مستلزم ضرر و زیانی بر فرد بیمار شود، شرعاً حرام است. همچنین مراجعه به این افراد و ترویج آن ها جایز نیست.

2. در صورتی این داغ یا ترساندن با اجازۀ بیمار باشد، دیه ندارد در غیر این صورت کسی که این داغ را بر بدن بیمار گذاشته است، باید دیۀ شرعی متناسب با زخم را بپردازد و نیز اگر بیمار در اثر ترسی و هیجانی که به او وارد شده است، دچار آسیب بدنی یا روانی گردد، فرد ترساننده، ضامن است.