آیا سقط جنین در شکم حرام است؟
آیا سقط جنین در شکم حرام است؟ اگر قبل از چهار و نیم ماهگی باشد، چه حکمی دارد و بعد از آن چه حکمی؟ چه موقع باید دیه پرداخت و چه موقع باید قصاص کرد؟ دیه را باید به چه کسی پرداخت؟

باسمه تعالی

1. سقط جنین چه قبل از دمیده شدن روح باشد و چه بعد از آن، حرام است.

2. سقط جنین قصاص ندارد ولی از زمان انعقاد نطفه هر چند یک روز از انعقاد آن گذشته باشد، سقط جنین صادق است و باید دیه پرداخت شود.

3. دیه به وارث جنین با رعایت طبقات ارث پرداخت مى‌شود ولى وارثى که در سقط جنین دخالت داشته است، سهمى از دیه ندارد.

کد سایت fa695