سازمان میراث فرهنگی به ادعای اثر باستانی بودن ملک ما را بگیرید. آیا این سازمان می تواند بدون پرداخت قیمت کارشناسی واقعی، آن را تصرف نماید؟
پدر حقیر محل فروشی در بازار اصفهان داشته اند که حدود ۵۰ سال در آن به کسب و کار مشغول بوده اند و آن را خریده بودند. کلیۀ اسناد آن نیز موجود است و تا بالغ بر ۱۰۰ سال قبل در این محل، کسب انجام می شده است. حال سازمان میراث فرهنگی به ادعای اثر باستانی بودن این مکان قصد دارد غاصبانه ملک ما را بگیرید. آیا این سازمان می تواند بدون پرداخت قیمت واقعی ملک ما آن را تصرف نماید؟ یا باید رضایت ما را به عنوان مالک جلب نموده و قیمت کارشناسی واقعی ملک را پرداخت نماید؟

باسمه تعالی

هیچ ارگان دولتی نمی تواند در ملک خصوصی بدون رضایت و ادای حق مالکش تصرف کند؛ مگر در موارد اضطرار و رعایت ضرورت های شرعی دیگر که با حرمت تصرف در مال غیر، تزاحم داشته باشد که در این صورت حرمت تکلیفی تصرف برداشته می شود و البته تشخیص این موارد بر عهدۀ حاکم شرع یا نهادهای متولی تشخیص این گونه امور است اما لزوم پرداخت پرداخت قیمت روز به مالک به حال خود باقی است. به بیان دیگر در فرض تزاحم و اضطرار مثلاً میراث فرهنگی می تواند در مغازه بدون اجازه و رضایت مالک تصرف کند ولی ضامن ارزش فعلی مغازه است و باید آن را به مالک بپردازد.

کد سایت fa6941