فرمودید اگر فردی استطاعش در زمان اعلام نوبت و سال اعزام باقی نماند، حج بر او واجب نیست. پس آیا باید برای حج واجب دوباره ثبت نام کند و دوباره به حج برود؟
در جایی فرمودید اگر فردی استطاعش در زمان اعلام نوبت و سال اعزام باقی نماند، حج بر او واجب نیست. پس آیا باید برای حج واجب دوباره ثبت نام کند و دوباره به حج برود؟ اگر همان سال اعزام بدون استطاعت برود، زمانی که استطاعت پیدا کرد، باز هم باید دوباره ثبت نام کند و دوباره به حج برود؟

باسمه تعالی

اگر سال های بعد دوباره شرایط ثبت نام را پیدا کرد و استطاعت حاصل شد، باید دوباره ثبت نام کند و باز همان روند تکرار خواهد شد؛ یعنی باید صبر کند تا زمان اعزام ببیند آیا آن زمان استطاعتش باقی مانده است یا نه. اگر بدون استطاعت به حج برود،* حج واجبش محسوب نمی شود و هر وقت دوباره استطاعت پیدا کند، حج بر وی واجب خواهد شد.

 

* البته چنین فرضی یعنی رفتن به حج با وجود نداشتن یکی یا چند مورد از استطاعت های زمانی، طریقی، مالی و بدنی، در شرایط امروز که تنها طریق مشروع برای رفتن به حج، ثبت نام از طریق سازمان حج است، بسیار نادر است.

کد سایت fa6932
طبقه بندی موضوعی احکام حج