دو سال قبل مبلغی را بابت هزینه حج یا عمره به حساب سازمان حج واریز کرده بودم حالا یا از باب ضرورت یا به خاطر انصراف از تشرف همان مبلغ را از حساب سازمان حج بر داشت کردم، آیا مبلغ نامبرده خمس دارد یا نه؟
دو سال قبل مبلغی را بابت هزینه حج یا عمره به حساب سازمان حج واریز کرده بودم حالا یا از باب ضرورت یا به خاطر انصراف از تشرف همان مبلغ را از حساب سازمان حج بر داشت کردم، آیا مبلغ نامبرده خمس دارد یا نه؟

باسمه تعالی

1. اگر در موقع ثبت نام مستطیع بودید و تنها طریق قانونی و مشروع سفر کردن به حج اقدام از طریق سازمان حج و ثبت نام بوده، باید ثبت نام می کردید و اگر استطاع شما تا زمان اعلام نوبت و اعزام باقی بماند، رفتن حج بر شما واجب خواهد بود و اگر در این فاصله استطاعت شما از بین برود، دیگر حج واجب نیست و شرعاً می توانید مبلغ ثبت نام را در امور مشروع دیگر هزینه کنید.

2. می تواند مبلغ سپردۀ ثبت نام و سودهایی را که به آن تعلق گرفته است، از زمانی که استطاعت از بین رفته است* تا یکسال بعد یا تا سر سال خمسی اش مصرف کند و اگر چیزی باقی ماند، به آن باقیمانده خمس تعلق می گیرد.

 

* هرچند هنوز پول را از سازمان حج نگرفته باشد.