آیا معامله کالای ربوی الف (مکیل و موزون) با کالای ب (متشکل از اقلام ربوی و غیر ربوی) در صورتی که وزن کالای ربوی الف از وزن اقلام ربوی در کالای ب بیشتر باشد، مشروع است؟
آیا معامله کالای ربوی الف (مکیل و موزون) با کالای ب (متشکل از اقلام ربوی و غیر ربوی) در صورتی که وزن کالای ربوی الف از وزن اقلام ربوی در کالای ب بیشتر باشد، مشروع است؟

باسمه تعالی

خرید و فروش دو کالای همجنس ربوی (مکیل یا موزون)، در صورتی که کیل یا وزن یکی از دیگری بیشتر باشد، ربا شمرده می شود و حرام و باطل است؛ البته اگر در یکی از دو طرف کالایی از جنس دیگر ضمیمه شود، جایز است. بنابراین خرید و فروش در فرض سؤال جایز است.

کد سایت fa6916
طبقه بندی موضوعی معاملات باطل|احکام ربا