در یک پروژه شراکت کرده‌ام. مدیریت پروژه متعهد شده تا پایان دوره مشارکت، هر سه ماه یکبار مبلغی را به عنوان سود علی الحساب به شرکا بپردازد. در پایان دوره هم بر اساس سود واقعی تسویه حساب انجام می‌شود. چنین قراردادی صحیح است؟
اینجانب با یکی از نزدیکان در انجام یک پروژه شراکت کرده‌ام و هر کدام به نسبت مساوی سرمایه نقدی مشارکت را تأمین کرده‌ایم. مدیریت پروژه بر عهدۀ شخص دیگری است و ایشان متعهد شده تا پایان دوره مشارکت، هر سه ماه یکبار مبلغی را به عنوان سود علی الحساب به شرکا بپردازد که این مبلغ هر سه ماه بر اساس نرخ تورم تعدیل می‌شود؛ مثلاً در سه ماه اول بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی ۱۸ درصد، در سه ماه دوم ۲۰ درصد و در سه ماه سوم ۱۹ درصد. در پایان دوره هم بر اساس سود واقعی محقق شده، تسویه حساب انجام می‌شود و پس از پرداخت پاداش مدیر، باقیمانده سود واقعی بین شرکا تقسیم می‌شود. آیا با توجه به سازوکار تعیین شده برای محاسبۀ سود علی الحساب، چنین قراردادی صحیح است؟

باسمه تعالی

اگر واقعاً در طول دوره، سودی از فعالیت های پروژه به دست می آید و یا منابع مشروع دیگری در اختیار مدیر است و از سودهای حاصله یا آن منابع، سود علی الحساب به شرکا می پردازند، شروط بیان شده در سؤال برای شیوۀ تقسیم سود علی الحساب و قطعی شرعاً مشکل ندارد و معامله از این جهت اشکالی ندارد.

کد سایت fa6889
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه شرکت