آیا جایز است کسی قضای نماز صبح را به امام جمعه که در حال خواندن نماز جمعه است، اقتدا کند؟
آیا جایز است کسی قضای نماز صبح را به امام جمعه که در حال خواندن نماز جمعه است، اقتدا کند؟

باسمه تعالی

بنا بر احتیاط واجب نباید قضای نمازهای یومیه را به نماز جمعه اقتدا کرد.

کد سایت fa6861