اگر مرد در خانه حضور نداشته باشد، باز هم می‌تواند مانع خروج زن از منزل شود؟
اگر مرد در خانه حضور نداشته باشد، باز هم می‌تواند مانع خروج زن از منزل شود؟ به تعبیر دیگر، آیا اگر خروج زن با حق استمتاع مرد منافات نداشته باشد، باز هم خروج زن از منزل بدون رضایت مرد حرام است؟

باسمه تعالی

مرد می تواند برای خروج زن از خانه جز در برخی موارد مانند حج واجب و درمان، اذن ندهد و اذن ندادن نیاز به دلیل خاصی ندارد و حضور مرد در خانه یا عدم حضور وی و نیز منافات داشتن یا نداشتن با حق استمتاع تأثیری در این حکم ندارد.

 

کد سایت fa6854