اگر عملی را از روی تقیه انجام دهیم، مجزی است و کفایت می کند یا باید دوباره آن را بجا آوریم؟
اگر عملی را از روی تقیه انجام دهیم، مجزی است و کفایت می کند یا باید دوباره آن را بجا آوریم؟

باسمه تعالی

اگر از روی تقیه عملی را به کلی ترک کند مثلاً روزۀ واجب ماه رمضان را نگیرد، اِجزاء معنا ندارد و باید قضای روزه را بجا آورد اما اگر عملی را انجام دهد و به سبب تقیه بعضی از افعال و شرایطش را ترک کند، همان عمل کفایت می کند و لازم نیست دوباره آن عمل را با اجزا و شرایط کامل بجا آورد.

 

کد سایت fa6845
طبقه بندی موضوعی تقیه