شخصی شش سال پیش به مادرش پول ثبت نام حج تمتع را به شرط انجام سفر حج، هدیه داده است ولی الآن مادر از رفتن به حج امتناع می ورزد و می خواهد فیش حج را بفروشد. آیا هدیه دهنده می تواند این فیش را از مادر پس بگیرد؟
شخصی شش سال پیش به مادرش پول ثبت نام حج تمتع را به شرط انجام سفر حج، هدیه داده است ولی الآن مادر از رفتن به حج امتناع می ورزد و می خواهد فیش حج را بفروشد. آیا هدیه دهنده می تواند این فیش را از مادر پس بگیرد؟

باسمه تعالی

1. اگر مادر وی تا حال مستطیع نشده و به حج نرفته است، با اعلام نوبتش مستطیع می شود و حج بر او واجب می گردد و باید در اولین فرصت ممکن به حج برود و اگر در اولین فرصت ممکن، به حج مشرف نشود، وجوب حج بر او مستقر می گردد و باید به هر شکل ممکن به حج برود و اگر تا آخر عمر نرفت، باید کسی از جانب وی به حج برود.

2. اگر مادرش در همان سالی که نوبتش اعلام شد و امکان رفتن به حج برایش فراهم شد، به حج نرود، به شرط عمل نکرده است. بنابراین چون بخشش فرزند مشروط بوده و به شرط عمل نشده است، می تواند از بخشش خود برگردد و پول داده شده یا فیش حج را باز پس بگیرد.