اگر امام جماعت کاری را انجام دهد که آن کار جایز می داند ولی مأموم آن را حرام می داند، عدالتش مخدوش است؟
اگر امام جماعت کاری را انجام دهد که آن کار جایز می داند ولی مأموم آن را حرام می داند، عدالتش مخدوش است؟

باسمه تعالی

اگر امام جماعت به دلیل اجتهادش یا تقلیدش از مرجع، آن کار را جایز بداند، عدالتش باقی است؛ هرچند مأموم به دلیل اجتهاد یا تقلید همان کار را حرام بداند؛ البته اگر آن کار در نظر مأموم باعث بطلان نماز می شود، اقتدائش به این امام جماعت صحیح نیست.

کد سایت fa6834
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت