آیا پس از چند سال تقلید از یک مجتهد زنده، عدول از وی، به مجتهد مساوى دیگر جایز است؟
آیا پس از چند سال تقلید از یک مجتهد زنده، عدول از وی، به مجتهد مساوى دیگر جایز است؟

باسمه تعالی

مکلف می تواند در برخی مسائل یا همۀ مسائل از مجتهد مساوی تقلید کند و در این حکم فرق نمی کند که از مجتهد اول در یک یا چند مسأله تقلید کرده یا در مسائل زیادی و طی چند سال تقلیده کرده باشد.

کد سایت fa6831
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید