در مواردی که زن مهریه اش را به شوهر می بخشد، آیا شرعاً هبه محسوب می شود و آثار هبه را دارد یا ابراء است؟
در مواردی که زن مهریه اش را به شوهر می بخشد، آیا شرعاً هبه محسوب می شود و آثار هبه را دارد یا ابراء است؟ آیا رجوع به این بخشش جایز است؟ آیا اینکه بخشش در طلاق خلع باشد یا در طلاق نباشد، تفاوتی دارد؟

باسمه تعالی

1. هبۀ ذمه به کسی که ذمه بر عهده اش است، معنا دار نیست. بنابراین در مواردی که فرد می گوید ذمه ات را بخشیدم یا هبه کردم، عرفاً و شرعاً همان ابراء است و آثار آن را دارد.

2. بخشش مهریه در طلاق خلع یا طلاق مشروط نوعی ابراء در ازای انجام طلاق است که اگر زوج طلاق ندهد، معلوم می شود این ابراء اصلاً محقق نشده است و مهریه همچنان در ذمۀ زوج باقی است.