در مجالس اعیاد اهل بیت ـ علیه السلام ـ دیده می شود که بعضی ها بر سر حاضرین در مسجد پول می ریزند، این کار چه حکمی دارد؟
در مجالس اعیاد اهل بیت ـ علیه السلام ـ دیده می شود که بعضی ها بر سر حاضرین در مسجد پول می ریزند، این کار چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

این کار مستند شرعی ندارد و گویا یک سنت عرفی برای ابراز شادی است و اگر منافاتی با شأن مجالس اهل بیت ـ علیهم السلام ـ و جایگاه مسجد نداشته باشد، اشکال ندارد و اگر هتک این مجالس یا مسجد باشد، جایز نیست.

کد سایت fa6799
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار|مجلس اهل بیت