افرادی در خیابان یا پیاده‌ رو جنسی برای فروش می‌گذارند و به صورت غیر عمد با پایمان یا با ماشین اجناس آن ها را له کنیم یا بشکنیم، باید خسارت بدهیم؟
افرادی در خیابان یا پیاده‌ رو جنسی برای فروش می‌گذارند و به صورت غیر عمد پایمان به وسایل آن ها برخورد کند یا با ماشین اجناس آن ها را له کنیم یا بشکنیم، باید خسارت بدهیم چون که این فروشندگان در واقع پیاده رو یا خیابان را إشغال کرده اند؟

باسمه تعالی

بله ضامن هستید و باید خسارت وارده را جبران کنید؛ هر چند این کار فروشندگان منع قانونی داشته باشد.

کد سایت fa6791
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه ضمان|حق الناس