عقد موقتم با شوهرم تمام شد. بدون محرمیت به زور با من رابطه برقرار کرد. اگر خود او بخواهد دوباره با من محرمیت بخواند با توجه به این رابطه آیا عده ای لازم است؟
عقد موقتم با شوهرم تمام شد. بدون محرمیت به زور با من رابطه برقرار کرد. اگر خود او بخواهد دوباره با من محرمیت بخواند با توجه به این رابطه آیا عده ای لازم است؟

باسمه تعالی

این کار وی زنا است و فرد زناکار هرچند مرتکب حرام شده است و باید توبه کند ولی می تواند بلافاصله با زن زناکار عقد محرمیت بخواند؛ البته احتیاط مستحب آن است که صبر کند تا آن زن، یک حیض ببیند و سپس او را به عقد خود در آورد.

کد سایت fa6782
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه|احکام عده