حکم خوردن چپ دست گوسفند (کتف) یا استفاده از آن در غذا چیست؟
حکم خوردن چپ دست گوسفند (کتف) یا استفاده از آن در غذا چیست؟

باسمه تعالی

اشکال ندارد.

کد سایت fa6770